Клиент

Голямо предприятие - производител на хранителни стоки. Предприятието има дългогодишни стабилни позиции на българския пазар.

Собственика планира отделяне в самостоятелна фирма едно от направленията на дейността - мърчандайзинг. До момента тази дейност се е осъществявала от отдел във фирмата, който е обслужвал само собствено предприятие. Новосъздадената фирма ще предоставя услуги по мърчандайзинга както на фирмата на клиента, така и на външните фирми.

Основни запитвания

Собственика се е обърнал към нас за да му помогнем да се определи със структура на новата фирма, с функциите на основните подразделения, както и с основния бизнес процес.

Второто запитване беше свързано с управителя на новата агенция за мърчандайзинг. Той няма опит в управлението на бизнес и трябва да премине въвеждащо обучение както по основния бизнес процес на новата фирма, така и общо бизнес обучение.

Преди да започнем работа върху бизнес модела на агенция за мърчандайзинг, ние сме провели среща със собственика за да уточним неговите пожелания и изисквания към структура и работа на новата фирма. По време на срещата стана ясно, че основното пожелание на собственика е възможност за бързо въвеждане на новия управител в управление на фирмата.

Беше решено бизнес модела и основния бизнес процес да бъдат представени в общ вид. Основно внимание трябва да бъде отделено върху обучението на новия управител и координация на неговата работа с работата на други ръководители на фирмата на клиента.

Резултати на нашата работа

Разработена основа на бизнес модела на агенция за мърчандайзинг, включваща основни бизнес процеси, организационна структура, стратегия за привличане на клиенти и продажби, организация на работата на персонала и др.

Изработена кратка методология за адаптация и въвеждащо обучение на новонает персонал.

Проведена еднодневна работна среща със собственика, управителя на новосъздадената фирма и ръководния персонал на фирмата. На срещата беше представен бизнес модела на агенцията за мърчандайзинг и проведено активно обсъждане на стратегия за стартиране на новата фирма, стратегия за маркетинг и продажби, потребности от персонал, организация на работа на персонала и други въпроси по основни бизнес процеси.

Важен момент е уточняване на основните моменти в координацията на работата на управителя на новата фирма с работата на ръководителите на фирмата на клиента.

Проведено кратко обучение на новия управител както по основите на управление на бизнес, така и по реализирането на бизнес модела на новосъздадената фирма.

Време за реализиране

1 месец

Следваща стъпка

Клиента е избрал варианта самостоятелно да стартира дейността на агенцията за мърчандайзинг и да въвежда в работата новия управител, като използва подготвените от нас материали и резултати от работната среща, както и допълнителни консултации на експерта на "Евро Адвайзър".